Join World Pulse now to read more inspiring stories and connect with women speaking out across the globe!

Tsvetanov: After July 18, 2012 Bulgaria has evolvedЦветанов: След 18 юли 2012 г. България вече не е същата
-A+ 14:59 | 8 февруари 2013 | Общество / Автор Днес.дир.бг / обновено преди 1 час | видео
Виж 1 снимка Цветан Цветанов: Проследили сме цялото движение на заподозрените лица до България и след напускането им
Сн.: БГНЕС
Видео: Цветанов: Проектът "Файнт" пази България от атентаториСлед като в България беше извършен терористичен акт, страната ни вече не е същата. Това заяви във Варна министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.
По думите на министъра 18 юли 2012 г. е бил преломен за държавата, като той подчерта, че никой не е застрахован от подобно нещо.Взимат се всички необходими мерки за оптимизиране и подобряване на работата на различните институции и органи, за да не бъдат допускани повече такива престъпления, каза Цветанов, цитиран от "Фокус".Той повтори, че атентаторите са влезли в страната с истинска самоличност, като движението им в България е осъществявано с фалшива самоличност, в това число и с фалшиви шофьорски книжки.
„Те са влезли на територията на страната на 28 юни", каза Цветанов.Министърът добави, че е проследено цялото им движение - от момента на влизането им в Европа - през страните в ЕС, придвижването им в България, излизането им от страната и движението им към Ливан.
Вече се разбра, че предполагаемите атентатори са влезли в страната ни с влак от Варшава, където са кацнали със самолет с полет от Бейрут. От България са заминали за Румъния, откъдето отлетели за Турция. Крайната им дестинация бил Ливан.Цветанов благодари на Австралия и Канада, че са допринесли с информация за "връзките на тези лица, с техни родствени връзки, свързани с дейността на Хизбула”.
Както се разбра, двама от издирваните трима по подозрение, че са участвали в атентата са с австралийско и канадско гражданство.Цветанов открои "декларираната воля на ливанския министър-председател за оказване на съдействие относно разследването". Министърът припомни, че са изпратени следствени поръчки до Ливан, Австралия и Канада, като се очаква изпълнението и връщането им. Съдебно-следствена поръчка има и до Европол, тъй като след направената експертиза от тяхна страна е станало ясно, че фалшивите шофьорски книжки на атентаторите са били изработени в Ливан."Основната част от извършената работа е паднала върху българските специални служби, защото след 18 юли е трябвало да се направят много проверки в хотели и фирми за автомобили под наем, за да може действително да се нареди целият пъзел за пребиваването на територията на България на заподозрените лица", коментира вицепремиерът.България е вече част от проекта Find, който се реализира заедно с Интерпол, заяви Цветан Цветанов във Варна. Всяко лице от страна извън ЕС на влизане в България ще бъде проверено в базата данни на полицейската система на Интерпол, обясни вицепремиерът.
8 February 2013 | Society / Author Dnes.dir.bg / Updated 1 hour ago | video
1 photo View Tsvetan Tsvetanov: We traced the whole movement of suspects to Bulgaria and then leaving
Sn. BGNES
Video: Tsvetanov: The "Fine" from atentatoriSled keep Bulgaria in Bulgaria was made an act of terrorism, our country is not the same. It said in Varna, Interior Minister Tsvetan Tsvetanov.
According to the Minister July 18, 2012 was a watershed for the state, he said that no one is immune from that.Take all necessary steps to optimize and improve the performance of various institutions and bodies to help prevent more such crimes, said Tsvetanov, cited by "Focus".He reiterated that the bombers have entered the country with a real identity as a movement in Bulgaria is carried out under a false identity, including a fake driver's licenses.
"They entered the country on June 28," Tsvetanov said.The Minister added that he followed all their movements - from the moment of their entry into Europe - in EU countries move into Bulgaria, they leave the country they move to Lebanon.
It is now realized that the alleged hijackers entered the country by train from Warsaw, where they landed a plane on a flight from Beirut. From Bulgaria went to Romania, where flew to Turkey. Their ultimate destination was Lebanon.Tsvetanov thanked Australia and Canada that have contributed information "links these people with their kinship associated with the activities of Hezbollah."
As we saw two of three wanted on suspicion of being involved in the attack are Australian and Canadian citizenship.Tsvetanov highlighted "the declared will of the Lebanese Prime Minister for assistance on the investigation." The Minister recalled that the investigation sent orders to Lebanon, Australia and Canada are expected execution and return. Forensic Investigation Order and Europol has since then made expertise on their part, it is clear that the fake driving licenses bombers were made in Lebanon."The bulk of the work fell on the Bulgarian special services because after July 18 had to do a lot of checks in hotels and companies for car rental in order to actually be told the whole puzzle stay in Bulgaria of suspected people, "said Deputy Prime Minister.Bulgaria is now part of the Find, which is implemented together with Interpol, said Tsvetan Tsvetanov in Varna. Any person from outside the EU entering Bulgaria will be checked in the database of the police system of Interpol, said Deputy Prime Minister.

Gender-based Violence
Europe
Like this story?
Join World Pulse now to read more inspiring stories and connect with women speaking out across the globe!
Leave a supportive comment to encourage this author
Tell your own story
Explore more stories on topics you care about